Drodzy Rodzice!

   Wasze dzieci, podczas pobytu w szpitalu, w trakcie zajęć szkolnych, mają możliwość utrzymania ciągłości realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Jest to nie tylko możliwość, ale też prawo i obowiązek, które gwarantuje nasz system oświatowy. Nauczyciele naszej przyszpitalnej szkoły czynią starania, by uczniowie w miarę poprawy stanu zdrowia oraz przy uwzględnieniu zaleceń lekarzy, uczestniczyli jak najpełniej w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia z uczniami realizowane są zarówno indywidualnie przy łóżku chorego, jak też zespołowo w oddziałach i grupach międzyoddziałowych.
   W naszej szkole dzieci i młodzież uczą się według programów nauczania stosowanych w ich szkołach macierzystych. Dlatego też nasi uczniowie-pacjenci powinni mieć ze sobą zeszyty oraz podręczniki szkolne. Istotna jest także współpraca szkoły z rodzicami, którzy powinni niezwłoczne poinformować nauczycieli o zaleconych do realizacji pracach, które dzieci powinny wykonać, by zaburzenie rytmu ich obowiązkowej nauki było jak najmniejsze. Współpracując z naszymi nauczycielami, w miarę zgłaszanych i dostrzeganych potrzeb, mogą Państwo uzyskać informacje o sposobach dalszej pracy edukacyjnej z własnymi dziećmi. Nasza placówka umożliwia także uczniom przystąpienie do sprawdzianu klas VI, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego. We wszystkich zajęciach szkolnych, uwzględniane są działania z zakresu pedagogiki terapeutycznej, stwarzające uczniom warunki do rozwoju oraz skuteczniejszego pokonywania choroby, wzmocnienia zdrowia i oderwania się od trudnej sytuacji, która występuje w procesie leczenia.
  
W szkole prowadzona jest indywidualizacja nauczania, która pozwala na podmiotowe traktowanie ucznia. Każdemu dziecku z osobna nauczyciel może udzielić pomocy, doradzić, nadać właściwe tempo pracy i zastosować odpowiedni stopień trudności. Dodatkowo w codziennej pracy rewalidacyjnej kluczową rolę odgrywają rozmaite metody pracy terapeutycznej, takie jak:
- arteterapia (leczenie poprzez formy artystyczne)
- biblioterapia (wykorzystanie książek i czasopism w terapii zajęciowej)
- muzykoterapia i metody relaksacyjne
- pedagogika zabawy
- aktywny udział w uroczystościach szkolnych.
  Z indywidualizacją procesu nauczania, związana jest także indywidualizacja oceniania. Dzięki temu, że mamy możliwość dokładnej obserwacji pracy każdego dziecka na lekcji, jesteśmy w stanie natychmiast wychwycić zarówno umiejętności, jak i braki każdego ucznia. Ocena musi być zawsze dostosowana do możliwości zdrowotnych i psychicznych dziecka. Powinna być ona także wzmocnieniem dodatnim w procesie rewalidacji. Po zakończeniu okresu hospitalizacji, uczniowie naszej szkoły otrzymują zaświadczenie zawierające oceny, które uzyskali oni podczas pobytu w naszej placówce. Wychowawca szkoły macierzystej ma obowiązek wstawienia tych ocen do dziennika lekcyjnego. W przypadku gdy okres pobytu w szpitalu trwa kilka miesięcy uczniowie-pacjenci mają ponadto możliwość uzyskania promocji do następnej klasy."Moje dziecko w przedszkolu i szkole" Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zapraszamy do lektury poradnika.
Poradnik- przeczytaj!

Prezentacja "Moje dziecko w przedszkolu i w szkole...".